Koncernen Uppträdandekodex

Uppträdandekodex

Etiska riktlinjer

Denna uppträdandekodex har utfärdats för att hjälpa Tammermatickoncernens medarbetare (inklusive chefer och befattningshavare) i alla dotterbolag att ta hänsyn till grundläggande värderingar och riktlinjer i gruppen. Den ger vägledning om hur man ska agera etiskt och respektera tillämplig lagstiftning i det dagliga uppträdandet.
Varje Tammermatic Group anställd, leverantör, kund och andra affärspartner är skyldig att agera ärligt och följa uppförandekoden, riktlinjer för Global Business Practises, och alla tillämpliga lagar och förordningar.

Anställda

Tillförlitlighet och ärlighet

Vi uppskattar det starka engagemanget hos våra medarbetare. Din attityd till dina kollegor ska vara som att vara medlem i det vinnande laget. Ett öppet förhållande mellan överordnade och underordnade bör grundas på ömsesidig respekt och integritet. Varje lagmedlem är ansvarig för att bygga ett positivt arbetsklimat. Tammermatic Group förväntar sig att varje anställd känner ett ansvar för att förbättra företagets rykte och göra allt för att undvika att skada det.

Likabehandling

 Vi bryr oss om människor. Tammermatic Group har förbundit sig att behandla sina anställda på ett rättvist sätt oberoende av hudfärg, ras, kön, religion, nationalitet, politisk uppfattning, sexuell läggning, social härkomst, ålder eller funktionshinder. Tammermatic Group har också förbundit sig att säkerställa lika lön för män och kvinnor för skicklighet, arbete och bidrag till företagets resultat av lika värde.

Personalutveckling

Tammermatic Group erkänner talanger hos sina anställda och vill utveckla dessa för gemensam och individuell nytta. Vi anser att utvecklingen av kunskapsbasen hos alla anställda är en viktig framgångsfaktor. Därför genomför Tammermatic Group en kompetensutvecklingspolicy som bygger på, men inte begränsat till:

 • Stöd till utbildning i syfte att förbättra prestanda och hög kvalitet på arbetet;
 • Uppmuntra tvärfunktionellt lagarbete övermnationsgränserna , inom ramen för koncernintern rörlighet, samt
 • Främja karriärer hos företagets tekniska experter.
    

Säker arbetsplats

Tammermatic Group är beslutna att bibehålla och ständigt förbättra säker och hälsosam arbetsmiljö för sina anställda och kommer inte att tolerera någon form av fysiska, sexuella eller psykiska trakasserier, misshandel eller hot. Koncernens arbetsmiljöpolicy i respektive dotterbolag är baserad på lokal utvärdering, förväntningar och riskhantering. Anställda ska fundera över sin egen hälsa och säkerhet, likväl för sina medmänniskor, och agera därefter. Varje anställd är skyldig att följa Health and Safety Manual, som är baserad på gällande säkerhetsföreskrifter och regler.

Var kan anställda få hjälp?

Om du är medveten om eller misstänker att någon bryter mot dessa föreskrifter, är du skyldig att informera din chef, hans eller hennes chef eller en medlem av personalavdelningen. Denna information kommer att behandlas konfidentiellt.

Företag

Intressekonflikter

Anställda i Tammermatic Group skall undvika alla situationer som kan skapa eller verkar  skapa en konflikt mellan  personliga intressen och intressen i Tammermatic Group.
 Relationer mellan Tammermatics koncernföretag och affärspartners, leverantörer samt statliga förvaltningar och anställda måste styras av öppenhet, särskilt när det gäller leverantörskontakter och säljrelationer. Detsamma gäller förbindelserna med tidigare anställda i Tammermatic Group som direkt eller indirekt tillhandahåller tjänster och varor till koncernen.
 Alla faktiska eller potentiella intressekonflikter skall anmälas av  anställd eller styrelseledamot som kan vara i en konfliktsituation. Anmälan skall göras till en överordnad, hans eller hennes chef eller en medlem av personalavdelningen.

Företagets egendom

Ingen företagsegendom (inklusive dokument och information) skall göras åtkomlig, användas, avslöjas eller modifieras utan vederbörligt tillstånd, och inte i något fall bli stulen, skadas eller förstöras (om inte förstörelse krävs för legitima affärsändamål).

 Anställda bidrar till främjande och skydd av koncernen och dess image genom sina handlingar och allmänna beteende. Tammermatic Group förväntar sig att anställda och affärspartners ser till att skydda gruppens materiella och immateriella tillgångar samt dess rykte. Sådana tillgångar inkluderar fysiska fastigheter, maskiner och inventarier, värdepapper och kontanter, kontorsutrustning och kontorsmateriel, informationssystem, programvara, patent, varumärken, upphovsrätt och annan patentskyddad information och know-how.
 Anställda i Tammermatic Group skall respektera och skydda tredje parts egendom och rättigheter på samma sätt som för Tammermatic Group.

Från en allmän synpunkt, skall koncernens egendom endast användas för professionella ändamål. Alla varor som professionella instrument, verktyg mm som ställs till förfogande för de anställda måste behandlas med största möjliga omsorg.

Immateriell egendom

Alla anställda som har tillgång till Tammermaticgruppens immateriella egendom måste bevara de immateriella rättigheterna i Tammermatic Group och respektera de hos tredje part.
 En av Tammermaticgruppens mest värdefulla tillgångar är dess immateriella egendom som inkluderar patent, affärshemligheter, varumärken, upphovsrätt och annan patentskyddad information. Det är Tammermatickoncernens policy att upprätta, skydda, bevara och försvara sina rättigheter i alla kommersiellt viktiga immateriella rättigheter och utnyttja dessa rättigheter på ett ansvarsfullt sätt. Anställda i Tammermatic Group måste vidta åtgärder för att skydda dessa tillgångar.
 Vi respekterar andras gällande immateriella rättigheter och kommer inte att reproducera eller använda sådana immateriella rättigheter, programvara eller annan teknik utom i enlighet med ett tillämpligt licensavtal eller enligt lag.

Konfidentiell information

Konfidentiell information är information som Tammermatic koncernbolag använder i sin verksamhet och som inte är tillgängligt för allmänheten. Det gäller till exempel tekniska ritningar, layouter, formar, källkoder och alla know-how om vår verksamhet. Även företagsundersökningar, nya produktplaner, strategiska, finansiella planer, prisinformation listor över anställda, kunder och försäljare, liksom all information om kunder är konfidentiell information som måste lagras på ett korrekt och säkert sätt.

Affärshemligheter och konfidentiell information, inklusive know-how:

 • får endast överlämnas till behörig personal enligt “need to know”-principen i Tammermatic Group;
 • får inte överlämnas eller utlämnas till tredje part,
 • får inte användas för att gynna sig själv eller tredje part.

Korrekt och lämplig användning av kommunikationssystem

Användningen av IT-resurser som ägs av Tammermatic Group, till exempel, PC, bärbara datorer, all mjukvara och annan hårdvara samt mobiler, etc, förväntas vara ansvarsfull och enligt koncernens IT-policies och riktlinjer. Användning av bolagets kommunikationssystem tjänar företagets intressen. Överdriven användning, dvs användning som sträcker sig utanför begränsat och tillfälligt privat bruk, är inte tillåtet.

Sociala nätverk

Eftersom sociala nätverk expanderar, måste de anställda vara medvetna om, att placera information, tankar eller idéer på ett socialt nätverks webbplats, inte innebär att det finns någon garanterad anonymitet, oavsett var internet eller socialt nätverks webbplats är anslutna från. Genom att placera kommentarer relaterade till diskriminering, konfidentiell information, varumärken, trakasserier, icke-konkurrens och andra beteenden som styrs av Tammermatic koncernens policy, på ett socialt nätverks webbplats, kommer du att bli föremål för disciplinära åtgärder som i värsta fall kan leda till uppsägning. Tammermatic Group förbehåller sig rätten till upphovsrättsobjekt och logotyper, och dessa får inte användas utan tillstånd. Diskretion måste användas när en arbetstagare överväger lämna ut något på Internet/sociala nätverkssajter om Tammermatic koncernföretag, fastigheter, varumärken, kunder, upphovsrättsobjekt och anställda.

Befogenhet att underteckna

Endast verkställande direktör, styrelseledamöter (två tillsammans), eller personer som godkänts av styrelsen (två tillsammans) kan teckna avtal eller överenskommelser i Tammermatic koncernföretags namn

Korrekt redovisning

Enligt koncernens policy måste bokning av alla affärstransaktioner vara verkliga och korrekta. De finansiella rapporterna för Tammermatic koncernföretag måste ge en rättvisande bild av bolaget. Alla anställda som deltar i redovisningsprocessen är ansvariga för äktheten av transaktioner och korrekt behandling av bokföringen. Alla betalningar måste vara ordentligt godkända av auktoriserade personer, och varje begäran om betalning skall alltid vara godkänd av en auktoriserad medlem i finans & administration-avdelningen.

Aktieägare

Tammermatic Group bedriver sin verksamhet i enlighet med internationellt accepterade normer för förvaltning (Corporate Governance). Koncernledningen ger regelbundet och punktligt information om aktiviteter, struktur, finansiell situation och resultat för koncernens verksamhet bolag till styrelsen. Aktieägarna får information om gruppen i årsstämman.

Business Partners

Kunder

Tammermatic Group erbjuder högkvalitativa produkter och tjänster som ger mervärde för kunderna. Rättvis behandling av alla kunder är en bas för goda och hållbara affärsrelationer. Vi håller all information avseende kunder och andra affärspartners strikt konfidentiellt.

Leverantörer

Tammermatic Group strävar mot att göra relationer med leverantörer och andra affärspartners så fördelaktiga som möjligt för båda parter.

Rättvis konkurrens

Anställda måste följa gällande konkurrenslagstiftning. Tammermatic Group har förbundit sig att följa antitrust och konkurrenslagarna på global basis i alla sina verksamheter och i hela koncernen.

Anställda i Tammermatic Group skall inte föreslå eller ingå någon form av avtal:

 • med någon konkurrent om någon aspekt av konkurrensen mellan Tammermatic Group och konkurrenter avseende försäljning till eller leverans från tredje part, eller
 • med kunder eller leverantörer som skulle begränsa pris eller villkor på vilka kunden eller Tammermatic Group kan sälja vidare eller hyra ut en produkt eller tjänst till en tredje part.
   

Koncernens synpunkt är att all kommunikation gällande konfidentiell information med tredje part är strängt förbjudet. Anställda förväntas inte diskutera med konkurrenter, till exempel om följande ämnen:

 • priser, särskilt inköpspriser på råvaror och försäljningspriserna för produkterna;
 • prispolicy, t.ex. huruvida prissättningen är baserad på beräkningar per timme eller en summerad kostnad;
 • information som gör att människor kan dra en slutsats om kostnadsstrukturen;
 • försäljningsregioner;
 • leverantörer;
 • köp eller försäljningsvolymer,
 • produktionsplaner, investeringar, kapacitetsutnyttjande, driftstopp, inventeringar i lager;
 • försäljningsvolymer till kunder:
 • försäljningsvillkor till kunder, garanti tider;
 • köpevillkor från leverantörer;
 • affärstips eller offerter;
 • planer för viss kund eller kundgrupp, leverantör eller leverantörsgrupp eller en tredje konkurrent;
 • annan konfidentiell teknisk eller ekonomisk information.

Godkännande eller donation av rimliga gåvor eller andra förmåner är endast tillåten efter godkännande av ansvarig chef eller arbetsledare och förutsatt att varorna eller mottagna fördelar är av rimligt värde. Anställda måste se till att erbjudande och/eller godkännande av sådana gåvor eller andra förmåner som är i linje med rimlig och etisk praxis på marknaden, inte skapar en intressekonflikt och inte rimligen kan tolkas på något sätt som ett försök  att säkra gynnsam behandling. Varje försök att erbjuda en muta bör förkastas.

Regering, lagar och förordningar

Tammermatic Group har byggt och genomför fortlöpande, riktlinjer och förfaranden med syfte att respektera sådana riktlinjer och konventioner, bl.a. OECD:s (Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling) konvention mot mutor, Förenta nationernas konvention mot korruption (UNCAC) den allmänna förklaringen om mänskliga rättigheter, internationella arbetsorganisationens deklaration om grundläggande principer och rättigheter på arbetet, och mer allmän internationell humanitär rätt.

Vi följer alla tillämpliga lagar och förordningar när vi gör affärer såväl lokalt som internationellt. Anställda som är engagerade i import eller export av varor, tjänster eller teknik måste vara medvetna om, och se till att gällande regler följs. De måste också säkerställa riktigheten av export/import dokumentation. Tammermatic koncernens anställda måste uppfylla alla export- och importkontroll regler som gäller vid export och import av varor, och tekniska data. Anställda måste också få tillstånd av sina arbetsledare för särskilda typer av verksamheter och bör rådfråga finans & administrationsavdelningen för mer information. Anställda måste tillhandahålla sanningsenlig och korrekt information i samband med alla exporttransaktioner (inklusive information om teknik och ekonomiskt värde).

Samtliga företags bokföring (inklusive skriftliga dokument och elektroniska data) avseende affärstransaktioner måste förvaras enligt lagar och förordningar samt företagets policy. Vänligen kontakta finans & administrationsavdelningen för ytterligare information.

I händelse av tvister och rättsfall, ska alla dokument, e-post och annat material lagras omsorgsfullt och under längre tid än enligt företagets policy. Om du inte känner till om handlingen är relaterat till ett rättsfall eller tvist, konsultera finans & administrations-avdelningen innan dokumentet förstörs . Även all e-post i samband med rättsfall eller tvister måste lagras i enlighet med dessa instruktioner.

Offentliga framträdanden

Rent allmänt, alla informativa uttalanden och särskilt pressmeddelanden, skall godkännas av styrelsen före publicering. Alla anställda som representerar företaget i det offentliga ska se till att detta uteslutande sker efter angivna former och har godkänt innehåll. Externa förfrågningar skall endast besvaras av ansvariga personer. Detta innebär till exempel att frågor från pressen eller aktieägare skall överlämnas till styrelsen.
 Anställda bör inte ägna sig åt sponsring eller donationer på uppdrag av Tammermatic Group utan vederbörligt tillstånd från ledningen.

Samhälle

Tammermatic Group har förbundit sig att respektera mänskliga rättigheter. Vi motsätter oss olaglig användning av barnarbete och annan exploaterande omänsklig behandling av arbetskraft i hela världen. Vi arbetar för denna princip genom att avsluta en affärsrelation, om affärspartner bryter mot dessa regler.

Miljö

Tammermatic Group är fullt medveten om att dess verksamhet interagerar med miljön och eftersträvar därför att skyddet av miljön tas på största allvar i alla avseenden i verksamheten. Som sådan har koncernen helt åtagit sig att engagera alla medarbetare i att minimera miljörisker och utveckling av miljövänlig teknik.

Tammermatic koncernföretag och webbplatser måste se till att miljölagar och förordningar efterlevs i respektive länder. Koncernen uppmuntrar sina dotterbolag till att utöver efterföljandet av landets lagar och förpliktelser, gå längre genom att ingå i certifieringar av tillverkningsprocesser, såsom certifiering av ledningssystem för miljön.

Tammermatic gruppen tar hänsyn till miljökriterier i alla faser av sin verksamhet avseende produkternas livscykel, från koncept och design till drift, tillverkning, underhåll och skrotning. Vi stödjer aktivt deltagande av de anställda att utveckla nya produkter och tekniker som främjar resurshushållning, underlättar materialåtervinning och bevarar den naturliga miljön. LyssnaLäs fonetiskt.