Yritys Eettinen ohjeisto

Eettinen ohjeisto

Konsernin eettinen ohjeisto

Näiden toimintaohjeiden tarkoituksena on antaa kaikille Tammermatic Groupin ja sen tytäryhtiöiden työntekijöille (mukaan lukien esimiehille ja johdolle) konsernin ydinarvoja ja menettelytapoja koskevaa opastusta. Toimintaohjeissa neuvotaan, kuinka jokainen voi arjessaan toimia eettisesti ja noudattaa voimassaolevia lakeja.

Kaikkia Tammermatic Groupin työntekijöitä, toimittajia, asiakkaita ja muita yhteistyökumppaneita velvoitetaan toimimaan rehellisesti ja noudattamaan näitä toimintaohjeita, kansainvälisiä liiketoimintakäytäntöjä sekä kaikkia sovellettavia lakeja ja säädöksiä.

Henkilöstö

Rehellisyys ja luotettavuus

Arvostamme osaavan henkilökuntamme vahvaa sitoutumista. Työntekijöiden tulisi pitää yhtä voittajajoukkueen jäsenten tapaan. Esimiesten ja alaisten välisen suhteen tulisi perustua molemminpuoliseen kunnioitukseen ja rehellisyyteen. Jokainen tiimin jäsen on vastuussa hyvän työilmapiirin luomisesta. Tammermatic Group odottaa kunkin työntekijän kantavan vastuunsa yrityksen maineesta ja välttävän kaikin keinoin sen vahingoittamista.

Tasa-arvoinen kohtelu

Välitämme henkilökunnastamme. Tammermatic Group on sitoutunut kohtelemaan kaikkia työntekijöitä oikeudenmukaisesti ihonväristä, rodusta, sukupuolesta, uskonnosta, kansallisuudesta, poliittisista mielipiteistä, seksuaalisesta suuntautumisesta, yhteiskunnallisesta taustasta, iästä tai toimintarajoitteisuudesta riippumatta. Tammermatic Group on myös sitoutunut edistämään sukupuolten yhdenvertaista palkkausta samanarvoisesta osaamisesta, työstä ja yrityksen tuloksen edistämisestä.

Henkilöstön kehittäminen

Tammermatic Group arvostaa työntekijöidensä osaamista ja pyrkii kehittämään sitä yrityksen ja työntekijöiden hyväksi. Uskomme, että kaikkien työntekijöiden ammattitaidon monipuolistaminen on tärkeä menestystekijä. Siksi Tammermatic Group toteuttaa henkilöstöhallinnon kehitysohjelmaa, joka perustuu muun muassa:

 • sellaisen koulutuksen tukemiseen, jonka tavoitteena on hyvä ammattitaito ja työn laatu;
 • kansainvälisen ja toimintojen välisen yhteistyön ja liikkuvuuden edistämiseen konserniin kuuluvien yhtiöiden välillä; ja
 • konsernin teknisten asiantuntijoiden urasuunnitteluun.

Työturvallisuus

Tammermatic Group on sitoutunut ylläpitämään ja jatkuvasti kehittämään työympäristön turvallisuutta ja terveellisyyttä eikä hyväksy minkäänlaista fyysistä, seksuaalista tai henkistä häirintää, väärinkäytöstä tai pelottelua. Työterveys- ja -turvallisuuskäytännöt perustuvat kussakin konsernin tytäryhtiössä paikallisiin arvioihin, ennakointiin ja riskienhallintaan. Työntekijöiden odotetaan huolehtivan omasta ja työtovereidensa terveydestä ja turvallisuudesta sekä toimivan asianmukaisesti. Kukin työntekijä on velvollinen noudattamaan paikallisia työterveys- ja –turvallisuusohjeita ja -sääntöjä.

Kenen puoleen työntekijät voivat kääntyä?

Jos tiedät tai epäilet näitä toimintaohjeita rikottavan, olet velvollinen ilmoittamaan asiasta esimiehellesi, hänen esimiehelleen tai jollekulle henkilöstöosaston työntekijälle. Annettuja tietoja käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti

Yritys

Eturistiriidat

Tammermatic Groupin työntekijöiden tulee välttää kaikkia tilanteita, jotka saattavat aiheuttaa työntekijän henkilökohtaisen edun ja Tammermatic Groupin edun välisen eturistiriidan.

Tammermatic Groupin yksiköiden suhteissa yhteistyökumppaneihin, toimittajiin ja viranomaisiin tulee vallita läpinäkyvyys etenkin myynti- ja asiakassuhteiden osalta. Tämä koskee myös suhteita Tammermatic Groupin entisiin työntekijöihin, jotka toimittavat suoraan tai välillisesti palveluita ja hyödykkeitä konsernille.

Todellisessa tai mahdollisessa eturistiriitatilanteessa olevan työntekijän tai esimiehen on ilmoitettava tilanteesta. Ilmoitus on tehtävä esimiehelle, hänen esimiehelleen tai henkilöstöosaston työntekijälle.

Yrityksen omaisuus

Yrityksen omaisuutta (mukaan lukien asiakirjat ja tieto) ei saa hankkia käyttöönsä, käyttää, luovuttaa tai muokata ilman asianmukaista valtuutusta, eikä missään tapauksessa varastaa, vahingoittaa tai tuhota (lukuun ottamatta tilanteita, joissa tuhoaminen tehdään pätevistä liiketoiminnallisista syistä).

Työntekijät edistävät ja suojelevat osaltaan konsernia ja sen yrityskuvaa toimiensa ja yleisen käyttäytymisensä kautta. Tammermatic Group odottaa kaikkien työntekijöidensä ja yhteistyökumppaniensa suojelevan konsernin aineellista ja aineetonta omaisuutta sekä konsernin mainetta. Tällaista omaisuutta ovat fyysinen omaisuus, tuotantolaitosten laitteistot ja varastot, arvopaperit ja käteinen, toimistolaitteet ja -tarvikkeet, tietojärjestelmät, ohjelmistot, patentit, tavaramerkit, tekijänoikeudet sekä muut omistusoikeuden alaiset tiedot ja tietotaito.

Yleisenä periaatteena on että konsernin omaisuutta saa käyttää vain konsernin yritysten liiketoimintaan liittyvään tarkoitukseen. Kaikkea yrityksen fyysistä omaisuutta, kuten työntekijöiden käytössä olevia työhön tarkoitettuja laitteita ja työkaluja, on käsiteltävä mahdollisimman huolellisesti.

Tammermatic Groupin työntekijöiden on käsiteltävä kolmansien osapuolien omaisuutta ja oikeuksia samalla tavalla kuin Tammermatic Groupin omaisuutta ja oikeuksia.

Aineeton omaisuus

Kaikkien Tammermatic Groupin aineetonta omaisuutta käyttävien työntekijöiden pitää suojella Tammermatic Groupin immateriaalioikeuksia ja kunnioittaa kolmansien osapuolten immateriaalioikeuksia.

Aineeton omaisuus, kuten patentit, liikesalaisuudet, tavaramerkit, tekijänoikeudet ja muut omistusoikeuden alaiset tiedot, kuuluvat Tammermatic Groupin arvokkaimpaan omaisuuteen. Tammermatic Groupin käytäntönä on määrittää oikeutensa kaikkeen kaupallisesti merkittävään aineettomaan omaisuuteen, suojata, ylläpitää ja puolustaa näitä oikeuksiaan sekä käyttää näitä oikeuksiaan vastuullisesti. Tammermatic Groupin työntekijöiden on pyrittävä vartioimaan tätä aineetonta omaisuutta.

Kunnioitamme toisten voimassaolevia immateriaalioikeuksia emmekä jäljennä tai käytä tällaisia oikeuksia, ohjelmistoja tai muuta tekniikkaa, paitsi jos voimassaoleva käyttöoikeussopimus tai sovellettava laki sen sallii.

Luottamuksellinen tieto

Luottamuksellinen tieto ovat tietoa, jota Tammermatic Groupin yritykset hyödyntävät liiketoiminnassaan ja joka ei ole julkisesti saatavilla. Luottamuksellisia tietoja ovat esimerkiksi tekniset piirustukset, kaavakuvat, muotit, lähdekoodit ja kaikki liiketoimintaan liittyvä tietotaito. Myös liiketoimintaa koskevat kyselyt, uudet tuotesuunnitelmat, strategiset ja taloudelliset suunnitelmat, hintatiedot, luettelot henkilöstöstä, asiakkaista ja alihankkijoista sekä kaikki asiakkaisiin liittyvät tiedot ovat luottamuksellisia tietoja, jotka on säilytettävä asianmukaisesti ja tietoturvallisesti tallessa.

Liiketoimintasalaisuuksia ja luottamuksellisia tietoja, kuten tietotaitoa:

 • saa luovuttaa vain valtuutetuille Tammermatic Groupin työntekijöille, jotka työssään tarvitsevat  kyseisiä tietoja;
 • ei saa luovuttaa eikä paljastaa kolmansille osapuolille;
 • ei saa käyttää omaksi tai kolmannen osapuolen hyödyksi.

Viestintäjärjestelmien asianmukainen ja kohtuullinen käyttö

Tammermatic Groupin omistamia IT-resursseja, kuten pöytätietokoneita, kannettavia tietokoneita, kaikkia ohjelmistoja ja muita laitteita, sekä matkapuhelimia ja muita viestintälaitteita on käytettävä vastuullisesti sekä konsernin IT-käytäntöjen ja ohjeiden mukaisesti. Yrityksen viestintäjärjestelmien käytön on oltava yrityksen edun mukaista. Aiheeton käyttö, esimerkiksi käyttö muuhun kuin rajalliseen ja satunnaiseen henkilökohtaiseen tarkoitukseen, on kiellettyä.

Internetin sosiaaliset yhteisöt

Internetin sosiaalisissa yhteisöissä tapahtuvan kommunikoinnin yleistyessä työntekijöiden on ymmärrettävä, että yhteisöpalvelusivustoilla julkaistuja tietoja, mielipiteitä tai kommentteja ei koske minkäänlainen yksityisyydensuoja, muodostettiinpa yhteys internetiin tai sosiaalisen yhteisöpalvelun sivustoon mistä tahansa. Syrjintään, luottamuksellisiin tietoihin, tavaramerkkeihin, häirintään, kilpailukieltoon tai muihin Tammermatic Groupin toimintaohjeen kattamiin asioihin liittyvien asiattomien kommenttien julkaiseminen sosiaalisten yhteisöjen sivustoilla johtaa kurinpitotoimiin, ääritapauksessa jopa työsuhteen purkamiseen. Tammermatic Group pidättää oikeuden tekijänoikeuden alaiseen materiaaliin ja logoihin, eikä näitä saa käyttää ilman lupaa. Tammermatic Groupin yrityksiin, omaisuuteen, tavaramerkkeihin, asiakkaisiin, tekijänoikeuden alaisiin materiaaleihin tai työntekijöihin liittyvien tietojen oma-aloitteinen julkaiseminen internetissä tai sosiaalisessa yhteisöpalvelussa on kiellettyä.

Nimenkirjoitusoikeus

Ainoastaan toimitusjohtaja, hallituksen jäsenet (kaksi yhdessä) tai hallituksen valtuuttamat henkilöt (kaksi yhdessä) voivat allekirjoittaa yritystä sitovia sopimuksia tai sitoumuksia Tammermatic Groupin yritysten nimissä.

Hyvä kirjanpitotapa

Konsernissa edellytetään, että kirjausten on perustuttava todellisiin tapahtumiin ja ne on tehtävä huolellisesti ja riittävällä tarkkuudella. Tammermatic Groupin yritysten taloudellisten raporttien on annettava yrityksestä oikeat ja riittävät tiedot. Kaikki kirjanpitoprosesseihin osallistuvat työntekijät ovat vastuussa kirjanpitoaineiston asianmukaisesta käsittelystä sekä siitä että kirjatut tapahtumat liittyvät yrityksen liiketoimintaan. Kaikille maksuille on saatava valtuutettujen henkilöiden hyväksyntä, ja kaikki laskut hyväksyy aina talousosaston valtuutettu työntekijä.

Omistajat

Tammermatic Group toteuttaa liiketoimintaansa kansainvälisesti hyväksyttyjen hallintokäytäntöjen eli hyvän hallintotavan mukaisesti. Konsernin johto raportoi säännöllisesti hallitukselle konsernin yritysten toiminnasta, rakenteesta, taloudellisesta tilanteesta ja liiketoiminnan tuloksellisuudesta. Osakkeen omistajat saavat tietoa konsernin toiminnasta varsinaisessa yhtiökokouksessa.

Yhteistyökumppanit

Asiakkaat

Tammermatic Group tarjoaa asiakkailleen lisäarvoa tuottavia laadukkaita tuotteita ja palveluita. Kaikkien asiakkaiden oikeudenmukainen kohtelu on hyvien ja kestävien liikesuhteiden perusta. Käsittelemme kaikkia asiakkaisiin ja muihin yhteistyökumppaneihin liittyviä tietoja ehdottoman luottamuksellisina.

Toimittajat

Tammermatic Group pyrkii yhteistyössään toimittajien ja muiden liikekumppaneiden kanssa kumpaakin osapuolta hyödyttävään toimintaan.

Reilu kilpailu

Työntekijöiden on toimittava voimassaolevan kilpailulainsäädännön mukaisesti. Tammermatic Group on sitoutunut noudattamaan maailmanlaajuisia kartelli- ja kilpailulakeja kaikessa toiminnassaan kautta koko konsernin.

Tammermatic Groupin työntekijät eivät saa ehdottaa eivätkä solmia kilpailijan tai asiakkaan kanssa minkäänlaista sopimusta:

 • koskien kilpailun alaista myyntiä tai ostoja kolmannen osapuolen ja Tammermatic Groupin välillä;
 • joka rajoittaisi Tammermatic Groupin tuotteiden tai palveluiden hinnoittelua tai sopimusehtoja asiakkaan ja kolmannen osapuolen kanssa.

Konsernin lähtökohtana on, että kaikenlainen luottamukselliseen tietoon liittyvä viestintä kolmansien osapuolten kanssa on ankarasti kielletty. Työntekijät eivät saa keskustella kilpailijoiden kanssa esimerkiksi seuraavista asioista:

 • hinnoista, kuten raaka-aineiden ostohinnoista tai tuotteiden myyntihinnoista;
 • hintaan vaikuttavista tekijöistä ja hinnoitteluperusteista, kuten onko perusteena tuntihinnoittelu tai kokonaishinnoittelu, sekä hintakomponenteista;
 • tiedoista, joista hintoja voi päätellä, kuten kustannusrakenteesta;
 • myyntialueista;
 • hankintalähteistä tai ostoalueista:
 • osto- tai myyntimääristä;
 • markkinaosuuksista:
 • tuotantotavoitteista, investoinneista, tuotantolaitosten seisokeista ja käyntiasteista, varastotilanteesta;
 • asiakkaista ja niiden ostoista:
 • luottoehdoista tai takuuajoista;
 • hyödykkeiden toimittajista ja niiden myyntiehdoista;
 • tulevista tai annetuista tarjouksista;
 • suhtautumisesta tiettyyn asiakkaaseen tai asiakasryhmään, tavarantoimittajaan tai tavarantoimittajaryhmään tai kolmanteen kilpailijaan;
 • muista luottamuksellisista teknisistä tai kaupallisista tiedoista.

Kohtuullisten lahjojen tai muiden etujen vastaanottaminen tai antaminen on sallittua vain vastaavalta johtajalta tai esimieheltä saadun hyväksynnän jälkeen edellyttäen, ettei vastaanotetun tavaran tai edun arvo ylitä kohtuullista summaa. Työntekijöiden on varmistettava ennalta, että tällaisten lahjojen tarjoamista ja/tai vastaanottamista pidetään markkina-alueella kohtuullisena ja eettisenä, ettei tilanteesta synny eturistiriitaa ja ettei lahjan voida millään tavalla katsoa tarjoavan osapuolen yritykseksi varmistaa itselleen suosiollista kohtelua. Kaikki mahdolliset lahjusten tarjoamisyritykset on torjuttava välittömästi.

Valtiovalta, lait ja asetukset

Tammermatic Group on laatinut ja ylläpitää jatkuvasti toimintaohjeita ja -malleja, joiden tavoitteena on noudattaa kansainvälisiä säännöksiä ja käytäntöjä, kuten taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön OECD:n lahjonnan vastaista sopimusta, YK:n korruptionvastaista yleissopimusta (UNCAC), ihmisoikeuksien yleismaailmallista julistusta, kansainvälisen työjärjestön ILO:n työelämän perusperiaatteiden ja -oikeuksien julistusta sekä yleisemmin kansainvälistä humanitääristä lakia.

Noudatamme kaikkia sovellettavia lakeja ja säädöksiä niin paikallisessa kuin kansainvälisessäkin liiketoiminnassa. Tuotteiden, palveluiden tai teknologian tuonnin tai viennin parissa työskentelevien työntekijöiden on tunnettava toimintaan sovellettava lainsäädäntö ja noudatettava sitä. Heidän on myös varmistettava tuonti- tai vientiasiakirjojen oikeellisuus. Tammermatic Groupin työntekijöiden on noudatettava kaikkea tuontia ja vientiä koskevia tullaus- arvonlisävero yms. lainsäädäntöä. Vienti- tai tuontitoimintaan liittyvistä poikkeuksellisista toiminta- tai menettelytavoista on ilmoitettava esimiehelle ja pyydettävä tarvittaessa lisätietoja ja ohjeita talousosastolta. Vientikauppaan liittyvässä sopimuksenteossa on noudatettava huolellisuutta ja asiakirjojen laadinnassa on ilmoitettava oikeat tuote- ja hintatiedot.

Kaikki yrityksen liiketoimintatapahtumiin liittyvä tieto (mukaan lukien kirjalliset asiakirjat ja sähköiset tiedot) on säilytettävä lakien ja asetusten sekä yrityksen käytäntöjen mukaisesti. Talousosasto antaa tarvittaessa lisätietoja.

Kaikki riita- ja oikeudenkäyntiasioihin liittyvät asiakirjat, sähköpostiviestit ja muu materiaali on säilytettävä huolellisesti ja jopa kauemmin kuin yrityksen käytäntö edellyttäisi. Jos olet epävarma, liittyykö asiakirja oikeustapaukseen tai kiistanalaiseen tilanteeseen, ota yhteyttä talousosastoon ennen asiakirjan hävittämistä.  Kiista- ja oikeudenkäyntiasioihin liittyvät sähköpostiviestit on myös säilytettävä näiden ohjeiden mukaan.

Julkisuudessa esiintyminen

Konsernissa periaatteena on, että kaikki julkisuuteen annettavat lausunnot ja lehdistötiedotteet on hyväksytettävä johtoryhmässä ennen julkistamista. Kaikkien yhtiötä edustavien työntekijöiden on varmistettava, että julkaisut ovat graafisen ohjeiston mukaisia ja sisällöltään hyväksyttävä. Ulkoisiin tiedusteluihin saavat vastata vain tehtävään nimetyt vastuuhenkilöt. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että lehdistöltä tai sidosryhmiltä tulevat tiedustelut on ohjattava toimitusjohtajalle.

Työntekijät eivät saa tehdä sponsorisopimuksia tai lahjoituksia Tammermatic Groupin nimissä ilman asianmukaista johdon valtuutusta.

Yhteiskunta

Tammermatic Group on sitoutunut kunnioittamaan ihmisoikeuksia. Vastustamme laitonta lapsityövoiman käyttöä ja muuta epäinhimillistä työvoiman hyväksikäyttöä kaikkialla maailmassa. Toteutamme tätä periaatetta lopettamalla liikesuhteen, mikäli yhteistyökumppanimme rikkoo näitä sääntöjä.

Ympäristö

Tammermatic Group tiedostaa liiketoimintansa ympäristövaikutukset ja pitää ympäristöasioiden huomioimista tapana kantaa vastuuta yhteisestä elinympäristöstä. Konsernissa halutaan kannustaa kaikkia työntekijöitä ympäristön kuormitusta vähentävien toimintamallien käyttöönottoon sekä ekologisesti kestävien teknologioiden kehittämiseen.

Tammermatic Groupin yksiköissä ja toimipaikoissa on varmistettava, että noudatamme kunkin maan ympäristölakeja ja -määräyksiä. Konsernissa pyritään kunkin toimintamaan lakien ja määräysten noudattamisessa paitsi lakisääteisten velvollisuuksien toteuttamiseen, myös ottamaan ympäristöasiat johtamis- ja toimintajärjestelmien osaksi.

Tammermatic Group ottaa toimintansa ympäristövaikutukset huomioon tuotteiden elinkaaren kaikissa vaiheissa tuotekehityksestä ja suunnittelusta valmistukseen, käyttöön, huoltoon ja käytöstä poistamiseen. Tuemme aktiivisesti työntekijöiden osallistumista uusien tuotteiden ja tekniikoiden kehitystyöhön, jonka tavoitteena on luonnonvarojen säästäminen, kierrätyksen tehostaminen ja luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen.