Code of conduct

1 Yleistä
1.1  Tammermatic Oy:n eettiset toimintaohjeet
Tammermatic Oy:n eettiset toimintaohjeet perustuvat yrityksemme arvoihin ja kansainvälisen UN Global Compactin luomiin periaatteisiin (alla vapaasti suomennettuna).

YK Global Compact -sopimuksen kymmenen periaatetta perustuvat ajatukseen, että yrityksen kestävä kehitys alkaa yrityksen arvojärjestelmästä ja mainittuihin periaatteisiin perustuvasta lähestymistavasta liiketoimintaan. Tämä tarkoittaa toimintaa tavalla, joka huomioi velvollisuudet toimia ihmisoikeuksien, työvoiman, ympäristön ja korruption torjunnan puolesta. Vastuulliset yritykset noudattavat samoja arvoja ja periaatteita kaikkialla, missä toimivat, ja tietävät, että yhden alueen hyvät käytännöt eivät korvaa huonoja toisella. Yhdistämällä YK: n globaalin sopimuksen kymmenen periaatetta strategioihin, toimintatapoihin ja -malleihin sekä luomalla rehellisyyden kulttuurin, yritykset eivät vain täytä perusvelvollisuuksiaan ihmisille ja planeetalle, vaan myös luovat pohjan pitkäaikaiselle menestykselle.

YK: n globaalin sopimuksen kymmenen periaatetta perustuvat ihmisoikeuksien yleismaailmalliseen julistukseen, Kansainvälisen työjärjestön julistukseen työelämän perusperiaatteista ja oikeuksista, Rion ympäristöä ja kehitystä koskevaan julistukseen sekä Yhdistyneiden Kansakuntien korruption vastaiseen yleissopimukseen.

Ihmisoikeudet

Periaate 1: Yritysten tulisi tukea ja kunnioittaa kansainvälisesti julistettujen ihmisoikeuksien suojelua ja
Periaate 2: varmistaa, etteivät ne osallistu ihmisoikeusloukkauksiin.

Työvoima

Periaate 3: Yritysten tulee kunnioittaa työntekijöiden yhdistymisvapautta ja työehtosopimusneuvotteluja,
Periaate 4: poistaa kaikenlainen pakkotyö;
Periaate 5: poistaa lapsityövoiman käyttöä tehokkaasti; ja
Periaate 6: poistaa syrjintää työntekijöitä palkatessa sekä työssä.

Ympäristö
Periaate 7: Yritysten olisi varauduttava ennalta ympäristöhaasteisiin,
Periaate 8: tehdä aloitteita ympäristövastuullisuuden lisäämiseksi; ja
Periaate 9: kannustaa ympäristöystävällisten tekniikoiden kehittämistä ja levittämistä.

Korruptionvastainen toiminta
Periaate 10: Yritysten on torjuttava kaikenlaista korruptiota, mukaan lukien kiristys ja lahjonta.

Nämä ym. periaatteet ohjaavat työtämme kaikessa ja kaikkialla maailmassa.

Näiden eettisten toimintaohjeiden tarkoituksena on antaa kaikille Tammermaticin työntekijöille (mukaan lukien esimiehille ja johdolle) yrityksen ydinarvoja ja menettelytapoja koskevaa opastusta. Toimintaohjeissa neuvotaan, kuinka jokainen voi arjessaan toimia eettisesti ja noudattaa voimassa olevia lakeja.

Kaikkia Tammermaticin työntekijöitä, toimittajia, asiakkaita ja muita yhteistyökumppaneita velvoitetaan toimimaan rehellisesti ja noudattamaan näitä toimintaohjeita, kansainvälisiä liiketoimintakäytäntöjä sekä kaikkia sovellettavia lakeja ja säädöksiä.

 

2 Henkilöstö
2.1 Rehellisyys ja luotettavuus
Arvostamme osaavan henkilökuntamme vahvaa sitoutumista. Työntekijöiden tulisi pitää yhtä voittajajoukkueen jäsenten tapaan. Esimiesten ja alaisten välisen suhteen tulisi perustua molemminpuoliseen kunnioitukseen ja rehellisyyteen. Jokainen tiimin jäsen on vastuussa hyvän työilmapiirin luomisesta. Tammermatic odottaa kunkin työntekijän kantavan vastuunsa yhtiön maineesta ja välttävän kaikin keinoin sen vahingoittamista.

2.2 Tasa-arvoinen kohtelu
Välitämme henkilökunnastamme. Tammermatic on sitoutunut kohtelemaan kaikkia työntekijöitä oikeudenmukaisesti ihonväristä, rodusta, sukupuolesta, uskonnosta, kansallisuudesta, poliittisista mielipiteistä, seksuaalisesta suuntautumisesta, yhteiskunnallisesta taustasta, iästä tai toimintarajoitteisuudesta riippumatta. Tammermatic on myös sitoutunut edistämään sukupuolten yhdenvertaista palkkausta samanarvoisesta osaamisesta, työstä ja yhtiön tuloksen edistämisestä.

2.3 Henkilöstön kehittäminen
Tammermatic arvostaa työntekijöidensä osaamista ja pyrkii kehittämään sitä yhtiön ja työntekijöiden hyväksi. Uskomme, että kaikkien työntekijöiden ammattitaidon monipuolistaminen on tärkeä menestystekijä. Siksi Tammermatic toteuttaa henkilöstöhallinnon kehitysohjelmaa, joka perustuu muun muassa:

sellaisen koulutuksen tukemiseen, jonka tavoitteena on hyvä ammattitaito ja työn laatu;
kansainvälisen ja toimintojen välisen yhteistyön ja liikkuvuuden edistämiseen; ja
yhtiön teknisten asiantuntijoiden urasuunnitteluun.
2.4 Työturvallisuus
Tammermatic on sitoutunut ylläpitämään ja jatkuvasti kehittämään työympäristön turvallisuutta ja terveellisyyttä eikä hyväksy minkäänlaista fyysistä, seksuaalista tai henkistä häirintää, väärinkäytöstä tai pelottelua. Työterveys- ja -turvallisuuskäytännöt perustuvat turvallisuusarvioihin, ennakointiin ja riskienhallintaan. Työntekijöiden odotetaan huolehtivan omasta ja työtovereidensa terveydestä ja turvallisuudesta sekä toimivan asianmukaisesti. Kukin työntekijä on velvollinen noudattamaan paikallisia työterveys- ja –turvallisuusohjeita ja -sääntöjä.

3 Yritys
3.1 Eturistiriidat
Tammermaticin työntekijöiden tulee välttää kaikkia tilanteita, jotka saattavat aiheuttaa työntekijän henkilökohtaisen edun ja Tammermaticin edun välisen eturistiriidan.

Tammermaticin suhteessa yhteistyökumppaneihin, toimittajiin ja viranomaisiin tulee vallita läpinäkyvyys etenkin myynti- ja asiakassuhteiden osalta. Tämä koskee myös suhteita Tammermaticin entisiin työntekijöihin, jotka toimittavat suoraan tai välillisesti palveluita ja hyödykkeitä yrityksellemme.

Todellisessa tai mahdollisessa eturistiriitatilanteessa olevan työntekijän tai esimiehen on ilmoitettava tilanteesta. Ilmoitus on tehtävä esimiehelle, hänen esimiehelleen tai henkilöstöosaston työntekijälle.

3.2 Yrityksen omaisuus
Yrityksen omaisuutta (mukaan lukien asiakirjat ja tieto) ei saa hankkia käyttöönsä, käyttää, luovuttaa tai muokata ilman asianmukaista valtuutusta, eikä missään tapauksessa varastaa, vahingoittaa tai tuhota (lukuun ottamatta tilanteita, joissa tuhoaminen tehdään pätevistä liiketoiminnallisista syistä).

Työntekijät edistävät ja suojelevat osaltaan yhtiötä ja sen yrityskuvaa toimiensa ja yleisen käyttäytymisensä kautta. Tammermatic odottaa kaikkien työntekijöidensä ja yhteistyökumppaniensa suojelevan yhtiön aineellista ja aineetonta omaisuutta sekä yhtiön mainetta. Tällaista omaisuutta ovat fyysinen omaisuus, tuotantolaitosten laitteistot ja varastot, arvopaperit ja käteinen, toimistolaitteet ja -tarvikkeet, tietojärjestelmät, ohjelmistot, patentit, tavaramerkit, tekijänoikeudet sekä muut omistusoikeuden alaiset tiedot ja tietotaito.

Yleisenä periaatteena on, että yhtiön omaisuutta saa käyttää vain yhtiön liiketoimintaan liittyvään tarkoitukseen. Kaikkea yhtiön fyysistä omaisuutta, kuten työntekijöiden käytössä olevia työhön tarkoitettuja laitteita ja työkaluja, on käsiteltävä mahdollisimman huolellisesti.

Tammermaticin työntekijöiden on käsiteltävä kolmansien osapuolien omaisuutta ja oikeuksia samalla tavalla kuin yhtiön omaisuutta ja oikeuksia.

3.3 Aineeton omaisuus
Kaikkien Tammermaticin aineetonta omaisuutta käyttävien työntekijöiden pitää suojella yhtiön immateriaalioikeuksia ja kunnioittaa kolmansien osapuolten immateriaalioikeuksia.

Aineeton omaisuus, kuten patentit, liikesalaisuudet, tavaramerkit, tekijänoikeudet ja muut omistusoikeuden alaiset tiedot, kuuluvat Tammermaticin arvokkaimpaan omaisuuteen. Yhtiön käytäntönä on määrittää oikeutensa kaikkeen kaupallisesti merkittävään aineettomaan omaisuuteen, suojata, ylläpitää ja puolustaa näitä oikeuksiaan sekä käyttää näitä oikeuksiaan vastuullisesti. Tammermaticin työntekijöiden on pyrittävä vartioimaan tätä aineetonta omaisuutta.

Kunnioitamme toisten voimassaolevia immateriaalioikeuksia emmekä jäljennä tai käytä tällaisia oikeuksia, ohjelmistoja tai muuta tekniikkaa, paitsi jos voimassa oleva käyttöoikeussopimus tai sovellettava laki sen sallii.

3.4 Luottamuksellinen tieto
Luottamuksellinen tieto on tietoa, jota Tammermatic hyödyntää liiketoiminnassaan ja joka ei ole julkisesti saatavilla. Luottamuksellisia tietoja ovat esimerkiksi tekniset piirustukset, kaavakuvat, muotit, lähdekoodit ja kaikki liiketoimintaan liittyvä tietotaito. Myös liiketoimintaa koskevat kyselyt, uudet tuotesuunnitelmat, strategiset ja taloudelliset suunnitelmat, hintatiedot, luettelot henkilöstöstä, asiakkaista ja alihankkijoista sekä kaikki asiakkaisiin liittyvät tiedot ovat luottamuksellisia tietoja, jotka on säilytettävä asianmukaisesti ja tietoturvallisesti tallessa.

Liiketoimintasalaisuuksia ja luottamuksellisia tietoja, kuten tietotaitoa:

saa luovuttaa vain valtuutetuille Tammermaticin työntekijöille, jotka työssään tarvitsevat kyseisiä tietoja;
ei saa luovuttaa eikä paljastaa kolmansille osapuolille;
ei saa käyttää omaksi tai kolmannen osapuolen hyödyksi.

3.5 Viestintäjärjestelmien asianmukainen ja kohtuullinen käyttö
Tammermaticin omistamia IT-resursseja, kuten pöytätietokoneita, kannettavia tietokoneita, kaikkia ohjelmistoja ja muita laitteita, sekä matkapuhelimia ja muita viestintälaitteita on käytettävä vastuullisesti sekä yhtiön IT-käytäntöjen ja ohjeiden mukaisesti. Yhtiön viestintäjärjestelmien käytön on oltava yhtiön edun mukaista. Aiheeton käyttö, esimerkiksi käyttö muuhun kuin rajalliseen ja satunnaiseen henkilökohtaiseen tarkoitukseen, on kiellettyä.

3.6 Internetin sosiaaliset yhteisöt
Internetin sosiaalisissa yhteisöissä tapahtuvan kommunikoinnin yleistyessä työntekijöiden on ymmärrettävä, että yhteisöpalvelusivustoilla julkaistuja tietoja, mielipiteitä tai kommentteja ei koske minkäänlainen yksityisyydensuoja, muodostettiinpa yhteys internetiin tai sosiaalisen yhteisöpalvelun sivustoon mistä tahansa.

Syrjintään, luottamuksellisiin tietoihin, tavaramerkkeihin, häirintään, kilpailukieltoon tai muihin Tammermaticin toimintaohjeen kattamiin asioihin liittyvien asiattomien kommenttien julkaiseminen sosiaalisten yhteisöjen sivustoilla johtaa kurinpitotoimiin, ääritapauksessa jopa työsuhteen purkamiseen.

Tammermatic pidättää oikeuden tekijänoikeuden alaiseen materiaaliin ja logoihin, eikä näitä saa käyttää ilman lupaa. Tammermaticin omaisuuteen, tavaramerkkeihin, asiakkaisiin, tekijänoikeuden alaisiin materiaaleihin tai työntekijöihin liittyvien tietojen oma-aloitteinen julkaiseminen internetissä tai sosiaalisessa yhteisöpalvelussa on kiellettyä.

3.7 Nimenkirjoitusoikeus
Ainoastaan toimitusjohtaja tai prokuristit voivat allekirjoittaa yhtiötä sitovia sopimuksia tai sitoumuksia yhtiön nimissä.

3.8 Hyvä kirjanpitotapa
Yhtiössä edellytetään, että kirjausten on perustuttava todellisiin tapahtumiin ja ne on tehtävä huolellisesti ja riittävällä tarkkuudella. Tammermaticin taloudellisten raporttien on annettava yhtiöstä oikeat ja riittävät tiedot. Kaikki kirjanpitoprosesseihin osallistuvat työntekijät ovat vastuussa kirjanpitoaineiston asianmukaisesta käsittelystä sekä siitä että kirjatut tapahtumat liittyvät yrityksen liiketoimintaan. Kaikille maksuille on saatava valtuutettujen henkilöiden hyväksyntä, ja talousosaston valtuutettu työntekijä hyväksyy aina kaikki laskut.

3.9 Omistajat
Tammermatic toteuttaa liiketoimintaansa kansainvälisesti hyväksyttyjen hallintokäytäntöjen eli hyvän hallintotavan mukaisesti. Yrityksen johto raportoi säännöllisesti yrityksen toiminnasta, rakenteesta, taloudellisesta tilanteesta ja liiketoiminnan tuloksellisuudesta.

4. Yhteistyökumppanit
4.1 Asiakkaat
Tammermatic tarjoaa asiakkailleen lisäarvoa tuottavia laadukkaita tuotteita ja palveluita. Kaikkien asiakkaiden oikeudenmukainen kohtelu on hyvien ja kestävien liikesuhteiden perusta. Käsittelemme kaikkia asiakkaisiin ja muihin yhteistyökumppaneihin liittyviä tietoja ehdottoman luottamuksellisina.

4.2 Toimittajat
Tammermatic pyrkii yhteistyössään toimittajien ja muiden liikekumppaneiden kanssa kumpaakin osapuolta hyödyttävään toimintaan.

4.3 Muut sidosryhmät
Yhtiö edistää avoimuutta ja läpinäkyvyyttä sekä jatkuvaa vuoropuhelua sidosryhmiemme kanssa.

5. Reilu kilpailu
Työntekijöiden on toimittava voimassaolevan kilpailulainsäädännön mukaisesti. Tammermatic on sitoutunut noudattamaan maailmanlaajuisia kartelli- ja kilpailulakeja kaikessa toiminnassaan koko yhtiössä.

Tammermaticin työntekijät eivät saa ehdottaa eivätkä solmia kilpailijan tai asiakkaan kanssa minkäänlaista sopimusta:

koskien kilpailun alaista myyntiä tai ostoja kolmannen osapuolen ja Tammermaticin välillä;
joka rajoittaisi Tammermaticin tuotteiden tai palveluiden hinnoittelua tai sopimusehtoja asiakkaan ja kolmannen osapuolen kanssa.
Yhtiön lähtökohtana on, että kaikenlainen luottamukselliseen tietoon liittyvä viestintä kolmansien osapuolten kanssa on ankarasti kielletty. Työntekijät eivät saa keskustella kilpailijoiden kanssa esimerkiksi seuraavista asioista:

hinnoista, kuten raaka-aineiden ostohinnoista tai tuotteiden myyntihinnoista;
hintaan vaikuttavista tekijöistä ja hinnoitteluperusteista, kuten onko perusteena tuntihinnoittelu tai kokonaishinnoittelu, sekä hintakomponenteista;
tiedoista, joista hintoja voi päätellä, kuten kustannusrakenteesta;
myyntialueista;
hankintalähteistä tai ostoalueista:
osto- tai myyntimääristä;
markkinaosuuksista:
tuotantotavoitteista, investoinneista, tuotantolaitosten seisokeista ja käyntiasteista, varastotilanteesta;
asiakkaista ja niiden ostoista:
luottoehdoista tai takuuajoista;
hyödykkeiden toimittajista ja niiden myyntiehdoista;
tulevista tai annetuista tarjouksista;
suhtautumisesta tiettyyn asiakkaaseen tai asiakasryhmään, tavarantoimittajaan tai tavarantoimittajaryhmään tai kolmanteen kilpailijaan;
muista luottamuksellisista teknisistä tai kaupallisista tiedoista.
Kohtuullisten lahjojen tai muiden etujen vastaanottaminen tai antaminen on sallittua vain vastaavalta johtajalta tai esimieheltä saadun hyväksynnän jälkeen edellyttäen, ettei vastaanotetun tavaran tai edun arvo ylitä kohtuullista summaa. Työntekijöiden on varmistettava ennalta, että tällaisten lahjojen tarjoamista ja/tai vastaanottamista pidetään markkina-alueella kohtuullisena ja eettisenä, ettei tilanteesta synny eturistiriitaa ja ettei lahjan voida millään tavalla katsoa tarjoavan osapuolen yritykseksi varmistaa itselleen suosiollista kohtelua. Kaikki mahdolliset lahjusten tarjoamisyritykset on torjuttava välittömästi.

6. Valtiovalta, lait ja asetukset
Tammermatic on laatinut ja ylläpitää jatkuvasti toimintaohjeita ja -malleja, joiden tavoitteena on noudattaa kansainvälisiä säännöksiä ja käytäntöjä, kuten taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön OECD:n lahjonnan vastaista sopimusta, YK:n korruptionvastaista yleissopimusta (UNCAC), ihmisoikeuksien yleismaailmallista julistusta, kansainvälisen työjärjestön ILO:n työelämän perusperiaatteiden ja -oikeuksien julistusta sekä yleisemmin kansainvälistä humanitääristä lakia.

Noudatamme kaikkia sovellettavia lakeja ja säädöksiä niin paikallisessa kuin kansainvälisessäkin liiketoiminnassa. Tuotteiden, palveluiden tai teknologian tuonnin tai viennin parissa työskentelevien työntekijöiden on tunnettava toimintaan sovellettava lainsäädäntö ja noudatettava sitä. Heidän on myös varmistettava tuonti- tai vientiasiakirjojen oikeellisuus. Tammermaticin työntekijöiden on noudatettava kaikkea tuontia ja vientiä koskevia tullaus- arvonlisävero yms. lainsäädäntöä. Vienti- tai tuontitoimintaan liittyvistä poikkeuksellisista toiminta- tai menettelytavoista on ilmoitettava esimiehelle ja pyydettävä tarvittaessa lisätietoja ja ohjeita talousosastolta. Vientikauppaan liittyvässä sopimuksenteossa on noudatettava huolellisuutta ja asiakirjojen laadinnassa on ilmoitettava oikeat tuote- ja hintatiedot.

Kaikki yhtiön liiketoimintatapahtumiin liittyvä tieto (mukaan lukien kirjalliset asiakirjat ja sähköiset tiedot) on säilytettävä lakien ja asetusten sekä yhtiön käytäntöjen mukaisesti. Talousosasto antaa tarvittaessa lisätietoja.

Kaikki riita- ja oikeudenkäyntiasioihin liittyvät asiakirjat, sähköpostiviestit ja muu materiaali on säilytettävä huolellisesti ja jopa kauemmin kuin yhtiön käytäntö edellyttäisi. Jos olet epävarma, liittyykö asiakirja oikeustapaukseen tai kiistanalaiseen tilanteeseen, ota yhteyttä talousosastoon ennen asiakirjan hävittämistä. Kiista- ja oikeudenkäyntiasioihin liittyvät sähköpostiviestit on myös säilytettävä näiden ohjeiden mukaan.

7. Julkisuudessa esiintyminen
Yhtiön periaatteena on, että kaikki julkisuuteen annettavat lausunnot ja lehdistötiedotteet on hyväksytettävä johtoryhmässä ennen julkistamista. Kaikkien yhtiötä edustavien työntekijöiden on varmistettava, että julkaisut ovat graafisen ohjeiston mukaisia ja sisällöltään hyväksyttävä. Ulkoisiin tiedusteluihin saavat vastata vain tehtävään nimetyt vastuuhenkilöt. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että lehdistöltä tai sidosryhmiltä tulevat tiedustelut on ohjattava toimitusjohtajalle.

Työntekijät eivät saa tehdä sponsorisopimuksia tai lahjoituksia Tammermaticin nimissä ilman asianmukaista johdon valtuutusta.

8. Yhteiskunta
Tammermatic on sitoutunut kunnioittamaan ihmisoikeuksia. Vastustamme laitonta lapsityövoiman käyttöä ja muuta epäinhimillistä työvoiman hyväksikäyttöä kaikkialla maailmassa. Toteutamme tätä periaatetta lopettamalla liikesuhteen, mikäli yhteistyökumppanimme rikkoo näitä sääntöjä.

9. Ympäristö
Tammermatic tiedostaa liiketoimintansa ympäristövaikutukset ja pitää ympäristöasioiden huomioimista tapana kantaa vastuuta yhteisestä elinympäristöstä. Yhtiössä halutaan kannustaa kaikkia työntekijöitä ympäristön kuormitusta vähentävien toimintamallien käyttöönottoon sekä ekologisesti kestävien teknologioiden kehittämiseen.

Tammermaticin toimipaikoissa on varmistettava, että noudatamme kunkin maan ympäristölakeja ja -määräyksiä. Yhtiössä pyritään kunkin toimintamaan lakien ja määräysten noudattamisessa paitsi lakisääteisten velvollisuuksien toteuttamiseen. Yhtiöllä on sertifioitu ympäristöjärjestelmä osana johtamisjärjestelmäämme.

Tammermatic ottaa toimintansa ympäristövaikutukset huomioon tuotteiden elinkaaren kaikissa vaiheissa tuotekehityksestä ja suunnittelusta valmistukseen, käyttöön, huoltoon ja käytöstä poistamiseen. Tuemme aktiivisesti työntekijöiden osallistumista uusien tuotteiden ja tekniikoiden kehitystyöhön, jonka tavoitteena on luonnonvarojen säästäminen, kierrätyksen tehostaminen ja luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen.