Turvallisuus – Ympäristö – Laatu (HSEQ)

Luonnostaan puhdasta: Laatu

Yrityksellämme on sertifioidut laatu- ja ympäristöjohtamisjärjestelmät (ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015).

Turvallisuus

Meillä on aktiivinen työsuojelutoimikunta, joka suunnittelee, toteuttaa, seuraa ja arvioi yrityksemme turvallisuutta. Keräämme turvallisuushavaintoja, joiden perusteella päätämme toimenpiteistä.

Ympäristö

Ympäristöpolitiikkamme käsittää automaattisten ajoneuvojen pesukoneiden suunnittelun, myynnin ja valmistuksen, kemikaalivalmistuksen sekä näihin tuotteisiin liittyvät lisä- ja jälkimarkkinapalvelut.

Tavoite
Sitoudumme suojelemaan ympäristöä parhaan kykymme mukaan ja noudattamaan toimintaamme soveltuvaa ympäristölainsäädäntöä.
Sitoudumme ympäristöjärjestelmämme jatkuvaan parantamiseen, jotta voimme parantaa ympäristönsuojelun tasoamme.

Vastuu
Yrityksen toimitusjohtaja vastaa kaikista johtamisjärjestelmistä yrityksessämme.

Organisaatio
Yrityksen laatu- ja ympäristöpäällikkö vastaa ympäristöpolitiikasta ja sen toteuttamisesta eli että kaikkien, niin esihenkilöiden kuin työntekijöidenkin, vastuulle määrätyt tehtävät toteutetaan.

Perehdyttäminen ja kouluttaminen
Esihenkilöt vastaavat uusien työntekijöiden perehdyttämistä ympäristöasioihin ja että koko henkilöstölle järjestetään säännöllisesti liiketoimintaa tukevaa ympäristökoulutusta.

Riskien arviointi
Ympäristöriskejä arvioidaan ja analysoidaan pääsääntöisesti yrityksen riskien arviointijärjestelmän mukaisesti sekä tarvittaessa erillisten riskianalyysien avulla.

Valvonta ja seuranta
Ympäristötoiminnan toteutumista ja tasoa seurataan ja arvioidaan ja siitä raportoidaan vuosittain johdon katselmuksen yhteydessä sekä sisäisten ja ulkoisten arviointien yhteydessä. Ulkoista valvontaa suorittavat ELY-keskuksen ympäristövalvonta ja muut viranomaiset.

Toimintatapa
Toimintaamme ohjaa ympäristönäkökulmien huomiointi kaikissa prosesseissa ja pyrimme kehittämään merkittäviä ympäristönäkökohtiamme ja sitä kautta tukemaan kestävää kehitystä. Tuotteiden elinkaari suunnitellaan järkeväksi ja tuotteidemme aiheuttamat ympäristövaikutukset arvioidaan mahdollisuuksien mukaan valmistusprosessista kaikkiin niihin ympäristövaikutuksiin, jotka aiheutuvat tuotteen elinkaaren eri vaiheissa ennen ja jälkeen sen valmistuksen.

Tuotteiden suunnittelussa kiinnitämme erityisesti huomiota veden ja energian käytön pienentämiseen ja ympäristöystävällisten materiaalien määrään ja valintaan. Jälkimarkkinoinnissa tavoitteemme on autonpesukoneissa vähentää ja optimoida kemikaalien kulutusta, käyttää biohajoavia ja myrkyttömiä kemikaaleja sekä vedenkierrätystä. Etäkäyttöjärjestelmämme avulla voimme vähentää fyysisiä huoltokäyntejä. Säädämme kemikaalien eri vuodenaikojen mukaiset kulutukset mahdollisuuksien mukaan etänä.

Tammermaticin valmistamat ja myymät autonpesukemikaalit on hyväksytty sekä Suomessa että Ruotsissa ympäristöviranomaisten ohjeistuksien mukaisesti. Nämä ohjeistukset noudattavat EU-direktiivejä ja REACH -asetusta. Valmistamistamme pesuaineista lähes kaikki ovat Joutsenmerkillä varustettuja. Yrityksellämme on Aluehallintoviraston myöntämä ympäristölupa.

Ympäristöohjelma
Ympäristöohjelmamme painopiste 2022 – 2024 on kehittää tehokkaita, mutta joutsenmerkkikriteeristön täyttäviä pesukemikaaleja; löytää uusia, ympäristöystävällisempiä raaka-aineita sekä panostaa turvalliseen työympäristöön kemikaalivalmistuksessa ja huolehtia ympäristöstä.

Ympäristötekomme käytännössä

Ympäristöasiat, erityisesti kestävän kehityksen tukeminen, ovat erittäin tärkeitä yrityksellemme. Tämä huomioidaan joka prosessissa, mistä muutamia esimerkkejä alla:

  • Pesuainevalmistuksemme on ympäristöluvan alaista toimintaa. Sen vuoksi moni asia on meillä erittäin tarkasti toteutettua ja seurattavaa, niin sisäisesti kuin viranomaistenkin toimesta.
  • Valmistamme pesulaitteistomme ainoastaan Suomessa, joten toimitusketju on täysin hallittavissa. Alihankintana teetetyt osakokoonpanot teetämme pääsääntöisesti Suomessa.
  • Ostotoimintamme pyrkii löytämään paikallisia (vähintään suomalaisia) toimittajia ja alihankkijoita ja siten tukemaan osaltamme lähituotantoa ja suomalaista teollisuutta. Pyrimme lisäämään kotimaisuusastettamme jatkuvasti kartoittamalla uusia toimittajia.
  • Oma suunnittelumme on kehittänyt teknisiä ratkaisuja, jotka ovat eliniältään ja materiaaleiltaan kestävämpiä tai ympäristöystävällisempiä. Tästä esimerkkinä rinnakkaistoiminnot pesun aikana erilaisin optioin. Lisäksi pesukoneen vedenkulutus on saatu optimoitua pienentämällä pesuainesuuttimia ja kohdistamalla ne paremmin, jolloin ainetta ei kulu liikaa ja se suuntautuu autoon eikä sitä ruiskuteta suotta muualle. Tähän on vaikuttanut myös vesikaarien oikea-aikaisen toiminnan parantaminen.
  • Teemme omassa testihallissamme jatkuvasti uutta kehitystyötä ja mittauksia erilaisten pesusäätöjen optimoimiseksi. Kehitämme koko ajan myös pesukemikaalejamme, joista suurin osa on Joutsenmerkittyjä eli ne ovat biohajoavia ja kuormittavat ympäristöä vähemmän. Meillä on tarjolla myös vedenkierrätysratkaisuja.
  • Pystymme tekemään pesuohjelmien muutokset ja kausivaihdokset etänä, joka olennaisesti pienentää hiilijalanjälkeä, kun emme joudu tätä varten käymään asemalla paikan päällä. Myös monet pienet säädöt, resetoinnit ja vikakorjaukset pystytään hoitamaan etänä.
  • Kunnostamme myös käytettyjä koneita edelleen käytettäviksi ja näin saamme tuotteen elinkaarta pidennettyä. Vihdoin elinkaarensa loppuun tullut pesukone on lähes kokonaan kierrätettävää metallijätettä.
  • Yritykseemme hankittava sähkö on alkuperätakuumerkittyä ja 100 % uusiutuvaa energiaa. Tehtaamme öljylämmityksen tarvetta vähentämään olemme 2023 aikana asentaneet ilmavesilämpöpumppujärjestelmän.